String Shelving System

String Pocket Shelf, White £126.00